Algemene Voorwaarden

Verkoop- en leveringsvoorwaarden ESG-Milieu

 

  1. Toepasselijkheid

Alle actuele en toekomstige leveringen en diensten geschieden uitsluitend op basis van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Condities die afwijken van deze bepalingen, met name algemene voorwaarden van de klant, zijn niet van toepassing, zelfs indien deze niet expliciet door ons worden uitgezonderd. Opdrachten enz. vereisen voor geldigheid onze schriftelijke bevestiging. Door ons verstrekte tekeningen dienen op juistheid te worden gecontroleerd en bijvoorbeeld noodzakelijke wijzigingen onmiddellijk aan ons te worden doorgegeven. Door nalaten van deze wijzigingsmelding vervalt onze aansprakelijkheid voor tekortkomingen en het verhelpen daarvan. Onze tekeningen mogen niet worden gekopieerd en met derden gedeeld. Alle tekeningen blijven ons eigendom.

 

  1. Offertes

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Tussentijdse verkoop voorbehouden. Gegevens in aanbiedingen en prijslijsten over afmetingen en gewichten evenals alle afbeeldingen zijn bij benadering en ongeveer.

Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen etc. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

 

  1. Prijzen

Onze prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, inclusief verzendkosten en exclusief emballagekosten, exclusief wettelijke en toepasselijke BTW en gelden uitsluitend voor de overeengekomen diensten en leveringsomvang. Meerwerk en speciale uitvoeringen en/of diensten worden afzonderlijk berekend.

 

  1. Rechten van intellectuele eigendom:

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbieding(en), verstrekt(e) ontwerp(en), afbeelding(en), tekening(en), (proef)model(len), programmatuur etc. Deze rechten blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden. Per overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van € 50.000,00 (zegge: vijftigduizendeuro). Deze boete is naast de schadevergoeding voorvloeiend uit de Wet direct opeisbaar.

 

  1. Kwaliteit/eigenschappen/advies

Onze gegevens betreffende een leveringsobject of dienst, bijv. gebruikswaarde, gebruiksmogelijkheden, belastbaarheid, toepassingen, toleranties en technische specificaties zijn louter beschrijvend of typeringen. Hieraan kunnen alleen rechten worden ontleend als deze uitdrukkelijk als bindend worden gegarandeerd.

De verstrekte adviezen en informatie omtrent producten en richtlijnen zijn geheel vrijblijvend. Opdrachtgever kan hier geen rechten aan ontlenen.

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en draagt ook het risico voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van, door of namens hem voorgeschreven materialen.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van, door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, modellen etc.

  

  1. Verzending

Verzendinstructies van de klant moeten in de bestelling duidelijk worden vermeld. Alle transportrisico’s zijn voor rekening van de klant. Dit geldt evenzeer voor deelleveringen of als wij nog andere diensten (bijv. verzending of aanvoer) zijn overeengekomen, zonder resulterende verplichtingen. Bij vertraging van verzending, of een overeengekomen zelf afhalen,

Toegevoegd aan mijn wensenlijst:
Je hebt het volgende toegevoegd aan mijn winkelwagen